header question 01 bm 1
header question 02 bm

Tengok jawapan mereka di video ini:

header mob 01 bm 1
header mob 02 bm

Tengok jawapan mereka di video ini:

Play button
translation red bg
translation mobile
campaign masthead bm

DENDA SEMUA LIPAS TERBANG!

Tunjukkan semangat cinta ? negara
& semangat kebencian ☠️ anda
terhadap lipas terbang!

cockroach red bg
cockroach mobile
merchandise bm
merch mob bm 01
merch mob bm 02

TANDATANGAN PETISYEN SEKARANG DAN MENANGI HADIAH-HADIAH ANTI-LIPAS INI!

CARA PENYERTAAN:

Langkah 1: Tandatangan Petisyen

Klik butang “sign petition” di atas (Ambil tangkapan skrin selepas anda klik.)

Langkah 2: Isi maklumat anda

Isi maklumat anda di sini. Nanti senang kita nak hubungi bila anda MENANG!

Step 3: Get your friends to sign!

The more petition signatures we get, the more prizes we’ll give away.

phone how to join

Jadi, mari kita bersatu untuk lagi hadiah!
Pemenang akan diumumkan pada 20 September 2020

Tertakluk pada Terma & Syarat

 1. Akaun pemenang mestilah kekal aktif dan sekiranya gagal berbuat demikian, Yoodo akan membatalkan kelayakan dan menarik balik hadiah yang bakal diberi kepada pemenang tersebut.
 2. Yoodo berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk membatalkan kelayakan dan menarik balik hadiah sekiranya mana-mana pemenang melanggar terma dan syarat ataupun melakukan penipuan herhubung dengan Kempen ini.
 3. Keputusan Yoodo dalam semua perkara yang berkaitan dengan Kempen ini adalah muktamad, konklusif dan terikat. Sebarang surat-menyurat, rayuan, bantahan atau percubaan untuk mempertikaikan keputusan Yoodo tidak akan dilayan dalam apa jua keadaan.
 4. Yoodo berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah-hadiah lain yang sama nilainya pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.
 5. Yoodo dengan jelas mengecualikan dan menafikan apa-apa representasi atau waranti berkaitan dengan kualiti hadiah. Yoodo juga tidak memikul tanggungjawab untuk menyelesaikan pertikaian dengan pengilang atau pembekal hadiah dan pemenang perlu berurusan terus dengan pengilang atau pembekal untuk semua maklumat waranti.
 6. Yoodo tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa hadiah yang hilang, ditangguhkan, atau rosak semasa proses penghantaran atas sebab-sebab di luar kawalan kami.
 7. Yoodo tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa cukai, kos sampingan, atau caj yang berkaitan dengan penerimaan atau penggunaan hadiah.
 8. Dengan menyertai Kempen ini, pemenang memberi kebenaran kepada Yoodo untuk menggunakan sebarang maklumat dan/atau gambar pemenang di media massa untuk tujuan pemasaran, publisiti dan unsur-unsur pengiklanan tanpa sebarang notis dan/atau pampasan.
 9. Semua pemenang mesti menuntut hadiah masing-masing dalam tempoh 1 (Satu) bulan dari tarikh pemberitahuan. Hadiah-hadiah yang tidak dituntut akan dilucutkan dan tiada surat-menyurat atau rayuan akan dilayan.
 10. Yoodo berhak untuk mengubah, menambah atau meminda syarat dan peraturan Kempen ini atau mana-mana bahagian daripadanya tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu.
 11. Dengan menyertai Kempen ini, pengguna bersetuju bahawa Yoodo tidak akan dengan apa-apa cara bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan jika pihak Yoodo tidak dapat melaksanakan secara keseluruhan atau sebahagian daripada kewajipannya di sini yang boleh dikaitkan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegagalan mana-mana peranti mekanikal atau elektronik, sistem pemprosesan data, talian telekomunikasi, perisian dan kegagalan emel.  
 12. Sekiranya terdapat sebarang ketidaksejajaran, konflik, kesamaran atau kepincangan antara terma dan syarat versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris, versi terma dan syarat Bahasa Inggeris akan diguna pakai.
flyingends yellow bg bm

MARILAH KITA BERSATU UNTUK MALAYSIA!

Ikuti FB & IG kami untuk tahu bila hadiah-hadiah ini akan diberi!

yoonity yellow bg

Dah tandatangan? Kongsi dengan rakan-rakan anda!