Kempen Saya Suka Roam Like Home

 

Nak pergi cuti dengan penuh bergaya?
Sayang Yoodo dan anda berpeluang memenangi bagasi SAMSONITE ARQ bernilai RM1,129!

Tempoh kempen: 25 Mei – 31 Julai 2019

 

Bagaimana Caranya?

Untuk pengguna baru:

Pesan SIM Yoodo dan aktifkan pelan anda. Kemudian, belanja minimum RM30 untuk Pelan Antarabangsa Roam Like Home atau Roam Like Home Plus.

Untuk pengguna sedia ada:

Belanja sekurang-kurangnya RM30 untuk Pelan Antrabangsa Roam Like Home atau Roam Like Home Plus.

Menangi bagasi SAMSONITE ARQ

10 pelanggan bertuah akan memenangi bagasi SAMSONITE ARQ (55cm/20inci) bernilai RM1,129.

Tahniah!

Klik di bawah untuk mengetahui sama ada anda adalah salah seorang daripada pemenang kami!

Perkara penting yang perlu anda tahu
 1. Jika anda mempunyai lebih daripada satu talian, nombor individu perlu melakukan transaksi yang layak untuk memenuhi mekanisma Kempen ini. Pembelian tidak akan digabungkan untuk semua talian anda.
 2. Hanya warganegara dan penduduk tetap Malaysia layak menyertai kempen ini.
 3. Akaun pemenang mestilah kekal aktif dan sekiranya gagal berbuat demikian, Yoodo akan membatalkan kelayakan dan menarik balik hadiah yang bakal diberi kepada pemenang tersebut.
 4. Yoodo berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk membatalkan kelayakan dan menarik balik hadiah sekiranya mana-mana pemenang melanggar terma dan syarat ataupun melakukan penipuan herhubung dengan Kempen ini.
 5. Keputusan Yoodo dalam semua perkara yang berkaitan dengan Kempen ini adalah muktamad, konklusif dan terikat. Sebarang surat-menyurat, rayuan, bantahan atau percubaan untuk mempertikaikan keputusan Yoodo tidak akan dilayan dalam apa jua keadaan.
 6. Yoodo berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah-hadiah lain yang sama nilainya pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.
 7. Yoodo dengan jelas mengecualikan dan menafikan apa-apa representasi atau waranti berkaitan dengan kualiti hadiah. Yoodo juga tidak memikul tanggungjawab untuk menyelesaikan pertikaian dengan pengilang atau pembekal hadiah dan pemenang perlu berurusan terus dengan pengilang atau pembekal untuk semua maklumat waranti.
 8. Yoodo tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa hadiah yang hilang, ditangguhkan, atau rosak semasa proses penghantaran atas sebab-sebab di luar kawalan kami.
 9. Yoodo tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa cukai, kos sampingan, atau caj yang berkaitan dengan penerimaan atau penggunaan hadiah.
 10. Dengan menyertai Kempen ini, pemenang memberi kebenaran kepada Yoodo untuk menggunakan sebarang maklumat dan/atau gambar pemenang di media massa untuk tujuan pemasaran, publisiti dan unsur-unsur pengiklanan tanpa sebarang notis dan/atau pampasan.
 11. Yoodo berhak untuk mengubah, menambah atau meminda syarat dan peraturan Kempen ini atau mana-mana bahagian daripadanya tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu.
 12. Dengan menyertai Kempen ini, pengguna bersetuju bahawa Yoodo tidak akan dengan apa-apa cara bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan jika pihak Yoodo tidak dapat melaksanakan secara keseluruhan atau sebahagian daripada kewajipannya di sini yang boleh dikaitkan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegagalan mana-mana peranti mekanikal atau elektronik, sistem pemprosesan data, talian telekomunikasi, perisian dan kegagalan e-mel.
 13. Sekiranya terdapat sebarang ketidaksejajaran, konflik, kesamaran atau kepincangan antara terma dan syarat versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris, versi terma dan syarat Bahasa Inggeris akan diguna pakai.